نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...
علیرضا دریایی

علیرضا دریایی

تک آهنگ ها: 0

آلبوم ها: 0

تولد: شهریور 1367 در تهران

علیرضا دریایی نوازنده کمانچه و ویلن متولد شهریور 1367 در تهران است. ﺷﺮوع ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﺳﻦ ۱۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎز وﯾﻠﻦ ﻧﺰد آﻗﺎﯾﺎن رﺣﻤﺎن ﺷﺎﻧﻪ، ﻣﻨﺼﻮر ﺗﺠﻮﯾﺪی و ﺷﺎﻣﻠﻮﮐﺎرﺑﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ اﯾﺰدی ﻧﺰد اردﺷﯿﺮ ﮐﺎﻣﮑﺎر از ﺳﺎل ۱۳۸۴ . ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﻨﻮازی از ﺳﺎل ۱۳۸۲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ: ﻧﻮروز(ارﺷﺪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ)، ﺧﻮرﺷﯿﺪ (ﻣﺠﯿﺪ درﺧﺸﺎﻧﯽ)، ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﯿﻤﺮغ (ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺘﺒﺴﻢ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دروﯾﺸﯽ، ﻫﻮﻣﻦ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی، ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺠﺮﯾﺎن)، اﺷﺘﯿﺎق(ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ)، آﺑﯿﺪر (ﺑﻬﺮام ﺳﺎﻋﺪ)، راز و ﻧﯿﺎز(ﺳﺎﻻر ﻋﻘﯿﻠﯽ)، ﺑﺮف ﺧﻮاﻧﯽ (ﻋﻠﯽ ﻗﻤﺼﺮی، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی)، ﻣﻬﺮ(ﻧﺎﺻﺮ اﯾﺰدی)، ﻓﻮژان (ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ دﯾﺒﺎزر ... واﺑﺎت (ﻋﯿﺴﯽ ﻏﻔﺎری) و ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ در آﻟﺒﻮﻣﻬﺎی ﺳﯿﻤﺮغ (ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺘﺒﺴﻢ)، ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﺎب (ﻣﺠﯿﺪ درﺧﺸﺎﻧﯽ)، ﯾﺎر ﻣﺴﺖ (ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮﻻﻧﯿﺎ، ﺳﺎﻻر ﻋﻘﯿﻠﯽ)،راﭘﺴﻮدی ﺑﺨﺘﯿﺎری (ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ)، وﯾر (ﺷﺎدروان ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺨﺘﯿﺎری، ارژﻧﮓ ﺳﯿﻔﯽ زاده)، ﺑﻬﺎﻧﻪ یﺗﻮ (ﻧﺎﺻﺮ اﯾﺰدی، ﻣﻬﺪی ﻓﻼح)، ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻪ (آرش ﮐﺎﻣﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی)، ﻣﯽ ﺟﺎن (ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی) ،ﺑﻮی ﻣﻬﺮ(ﺳﯿﺎوش آرﯾﺎﻣﻨﺶ، ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺮﻟﮏ)، ﺑﻪ ﯾﺎد اﺳﺘﺎد ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﺎﯾﻮر (ﺷﺎدروان ﺑﻬﺮام ﺳﺎرﻧﮓ)، ﺧﯿﺎم و ﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎل، ﺗﻮﻓﺎن روزﮔﺎر، ﺑﺎغ ﺑﺮﻫﻨﻪ، ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، رﯾﺸﻪ در ﺧﺎک، ﭼﻮن رﻗﺺ آب، در آﺗﺶ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ (ﻋﯿﺴﯽ ﻏﻔﺎری، وﺣﯿﺪ ﺗﺎج)، ﻋﺎرفِ ﺷﯿﺪا (ﭘﻮﯾﺎن ﺑﯿﮕﻠﺮ، ﺻﺪﯾﻖ )،ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ درد (آرش ﻓﻼح، ﻋﻠﯽ زﻧﺪوﮐﯿﻠﯽ) ،ﺗﻮﻓﺎن روزﮔﺎر، درﯾﺎدل (ﻣﺠﯿﺪ درﺧﺸﺎﻧﯽ) ﻧﺎز ﺟﻮاﻧﯽ،جرس ، ﺧﻮان ﻫﺸﺘﻢ

آهنگ در نقش از آلبوم
دو نوازی کمانچه (همایون)

دو نوازی کمانچه (همایون)

نوازنده کمانچه لحظه ناب

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.